oferta

Zobacz Cennik

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przepisów i zasad BHP 
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz pracowników
v Kontrola, ocena zagrożeń zawodowych plus wnioski oraz działania zapobiegawcze i korygujące 
v W celu ochrony zdrowia i życia pracowników coroczne kontrole i raporty dotyczące zagrożeń technicznych, organizacyjnych, ludzkich stanu bhp firmy
v Udział w projektowaniu i oddawaniu do użytkowania obiektów budowlanych w których występują pomieszczenia, urządzenia produkcyjne, urządzenia pracy które mają wpływ na warunki oraz bezpieczeństwo pracy oraz pracowników, 
v Projektowanie, planowanie, wdrażanie wymagań dotyczących bhp zakładów pracy, zakładów produkcyjnych 
v Planowanie, wdrażanie, kontrola, doskonalenie miejsc pracy pod względem ERGONOMII stanowiska pracy
v Tworzenie dokumentacji zakładowych, firm niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania m.in. regulaminy, instrukcje, karty pracy, przydziały, rejestry 
v Udział w komisji powypadkowej ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy/ w drodze do-z pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych oraz wniosków powypadkowych przyczyniających się do wyeliminowania powstałych zagrożeń
v Pełen rejestr, kompletacja oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej: wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz podejrzeń, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, kart pracowniczych, 
v Kontrola dokumentacji pracowniczych
v Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy; organizacja badań, pomiarów oraz wdrażanie sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami

v Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników

v Organizowanie programów prewencyjnych w zakładach pracy dostosowanych indywidualnie do jego specyfikacji i potrzeb
 

Szczegółowa Oferta

szczegółowa oferta

W ramach kompleksowej obsługi BHP firma AWARENESS:

 

v Organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grub zawodowych oraz szkolenia dedykowane

v Przeprowadza dokumentację bhp dla firm oraz dokumentację powypadkową

v Sporządza instrukcje i inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. IBWR

v Sporządza i wdraża Ocenę Ryzyka Zawodowego

v Analizuje stan BHP zakładów pracy

v Współdziała w wdrażaniu SZBiP oraz organizowanie auditów ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS, ISO 27001

v Nadzoruje teren inwestycji budowlanych z zakresu BHP

v Pomoc w wykonywaniu poleceń i nakazów organów kontrolnych PIP, PIS oraz utrzymanie stanu pokontrolnego

STAŁY NADZÓR BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późń. zm)

Awareness © 2016 • all rights reserved

tel. +48 796 130 139

biuro@bhp-awareness.pl